Crogen Estate

Change Language Wales UK

Gweithgareddau, atyniadau a bwyta

Boed yn seibiant teuluol taith gyda ffrindiau neu gwrs adeiladu tîm corfforaethol, ni fydd Crogen siomi gyda'i ystod amrywiol o weithgareddau - i gyd o fewn pellter cerdded. Ac os ydych chi am fynd ymhellach i ffwrdd, mae rhai cysylltiadau ychwanegol a restrir isod.

Get Wet
Mae ein chwaer gwmni, Get Wet, yn darparu ystod eang o weithgareddau awyr agored at ddant pawb. Mae ganddynt 2 gwrs raffau sy’n agored I’r cyhoedd a safle pledu paent ar hyn o bryd, a’r cyfan wedi ei leoli ar  Stâd Crogen. Gallant drefnu dyddiau cyfeiriannu hefyd. Felly, os ydych yn unigolyn neu'n rhan o grŵp, gall Get Wet  yn hawdd deilwra gweithgareddau yen unol â’ch anghenion. Os byddwch yn aros yn unrhyw eiddo ar Stâd Crogen, byddwch yn gymwys am ostyngiad 07909 768950,

Tenis
 Wedi'i leoli o fewn gardd furiog hudolus y gegin wreiddiol, mae’r lleoliad, yn syml, yen ddyrchafol, ennill neu golli! (Rydym wedi clywed un neu ddau o gyrc yn popio o'r tu ôl i wal ...)

Pysgota Afon
Mae 1 milltir o lan unigol ar gael ar gyfer  2 i 3 gwialen y dydd. Mae’r Afon Ddyfrdwy yn enwog am benllwydion ac fe geir eog yn ei dymor. Gellir cael trwyddedau oddi wrth y Swyddfa Bost leol, sydd 1 ½ milltir o Grogen. Gwialenni pysgota a gwersi preifat ar gael ar gais oddi wrth Gwilym Hughes ar 07889 423986

5-bob-ochr
Rydym yn hapus iawn, trwy drefniant ymlaen llaw, i westeion yng Nghrogen i chwarae pêl droed 5-bob-ochr ar y lawnt - mae'r goliau yn cael eu darparu.

Chwarae o gwmpas ar yr afon ...
Teimlwch yn rhydd i wneud defnydd o'r Afon Ddyfrdwy, efallai ar gyfer dim ond oeri a throchi eich traed blinedig wedi taith gerdded hir. Rhaid i blant gael eu goruchwylio bob amser. Mae ein safle barbeciw preifat ar lan yr afon hefyd ar gael I’w logi trwy drefniant ymlaen llaw, i gynnwys, tŷ haf, llefydd eistedd, byrddau, pren ar gyfer tân gwersyll a barbeciw.

Beicio Mynydd
Gwyliwch y gofod hwn ...!

Chwaraeon Dŵr
Ceir rafftio dŵr gwyn sydd ymhlith goreuon y DU dim ond 15 munud i ffwrdd (Gradd Dŵr 3 / 4) yng Nghanolfan Tryweryn 01678 521083. Afon sy’n cael ei rheoli gan argae yw Afon Tryweryn, felly mae’r dŵr yn aml yen llifo pan fo afonydd eraill Prydain yn sych, ac oherwydd hynny yn darparu lleoliad dŵr gwyn unigryw gydol y flwyddyn. Rafftio Dŵr Gwyn - rafftiwch llithrenni gwaredu serth a dyfroedd gwyllt llawn clogfeini mawrion yr afon Tryweryn nad ydyw ei ddŵr gwyn cyflym parhaus yn gadael dim amser i baratoi! Gallwch hefyd fynd ar y cwrs pencampwriaeth mewn Caiac Tandem neu ddod i lawr yr afon heb gwch mewn tripiau ‘canyoning’! Mae yna hefyd chwaraeon dŵr llyn ar gael yn y Bala. Mae gan Chwaraeon Dŵr y Bala 01678 521059 hyfforddwyr medrus iawn sydd yn gymwys I hyfforddi dechreuwyr pur, rhai sydd â rhywfaint o brofiad cyfyngedig, a chyrsiau uwch. Mae’r gweithgareddau a gynigir yn cynnwys canŵio / caiacio, dringo / abseilio, hwylfyrddio, hwylio, saethyddiaeth, crefftau gwersylla, adeiladu rafft, gyrru cychod pŵer, cerdded ceunentydd, a rafftio dŵr gwyn.

Golff
Mae'r cyrsiau yn heriol o ddau Bala (www.golffbala.co.uk) a Llangollen (www.vlgc.co.uk) Dim ond taith fer i ffwrdd.

Atyniadau ger Crogen
Os ydych eisiau gweld mwy ar Gymru, yr ydym yn freintiedig i fod â rhai llefydd gwirioneddol hardd ar drothwy ein drws bron. Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio i ddod i aros gyda ni.

Canolfan y Dechnoleg Amgen 01654 705950 www.cat.org.uk
Ynghyd ag amrywiaeth o arddangosfeydd rhyngweithiol, mae yna enghreifftiau gweithiol o adeiladau amgylcheddol gyfrifol, cynhyrchu ynni adnewyddadwy, cynaladwyedd yn y cartref, tyfu organig, compostio a rheoli gwastraff, pob un yn dangos yr hyn y gallwn ei wneud i leihau ein heffaith ar y blaned. Ar adeg pan y gall newyddion am yr amgylchedd fod yn dywyll ac yn besimistaidd, ein hamcan yw cyflwyno agwedd sy’n rhoi atebion cadarnhaol wrth inni weithio i edrych ar ôl ein planed. Nid sioe yn unig yw’r arddangosfeydd hyn, ond y maen nhw’n rhan o sefydliad ffyniannus, gynaliadwy sy’n cael ei rhedeg ar ynni adnewyddadwy a gynhyrchir ar y safle.

Portmeirion 01766 770000 www.portmeirion-village.com
Un o atyniadau mwyaf adnabyddus Cymru ar gyfer ymwelwyr, amgylchynnir y pentref rhyfeddol hwn gan gan 70 erw o goetiroedd egsotig gyda llwybrau coetirol a llwybrau arfordirol hawdd eu dilyn. Ceir teithiau tywys a sioeau clyweled yn rhan o’r mynediad, chwe chaffi a bwyty, hanner dwsin o siopau, gerddi a thraethau ar y safle. Mae Portmeirion ar agor bob diwrnod o'r flwyddyn 9:30yb hyd 7:30yh

Parc Cenedlaethol Eryri www.eryri-npa.gov.uk
Wedi'i leoli ar arfordir gorllewinol Prydain yn cwmpasu 823 o filltiroedd sgwâr o dirweddau amrywiol, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn ardal sy’n fyw ac yn gweithio, yn gartref i dros 26,000 o bobl. Yn ogystal â bod y Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, gall Eryri ymfalchïo yn y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, yn ogystal â chyfoeth o bentrefi prydferth fel Betws y Coed a Beddgelert. Mae Eryri yn ardal llawn diwylliant a hanes lleol, lle mae dros hanner ei phoblogaeth yn siarad Cymraeg.  

Rheilffordd Stêm Llangollen 01978 860979 www.llangollen-railway.co.uk
Mae tynnu ager yn bennaf Treftadaeth Rheilffordd Llangollen yn dechrau am Ngorsaf leoli ger Afon Dyfrdwy yn Llangollen Pont y Dref, y 7 ½ milltir yn dilyn llwybr Afon Dyfrdwy i fyny'r afon i bentref Carrog. Dechreuwyd ym 1975 gan grŵp o bobl â diddordeb a welodd y potensial ar gyfer llinell treftadaeth hardd trwy Ddyffryn Dyfrdwy, eu gweledigaeth wreiddiol dyfodd yn yr hyn yr ydych yn gweld heddiw. Gall selogion iau hyd yn oed gael taith gyda Tomos y Tanc!

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Mae Gogledd Cymru wedi digonedd o dai, cestyll hanesyddol a gerddi ar gyfer ymweld. Ceisiwch ddod o hyd i www.nationaltrust.org.uk amrywiaeth anhygoel - rhywbeth at ddant pawb.

 

Bwyta Allan ger Crogen
Ceir ystod dda iawn o lefydd i fwyta gerllaw Crogen, yn amrywio o lefydd gyda seren Michelin i'r dafarn-gastro, ac hefyd dafarndai lleol da  sy’n defnyddio cynnyrch lleol da. Dyma ychydig i godi awch bwyd arnoch ...

Tyddyn Llan 01490 440264 www.tyddynllan.co.uk

The Corn Mill 01978 869555 www.cornmill-llangollen.co.uk

Bwyty Berwyn, Llandrillo 01490 440550

Mae'r Teirion Bryn 01678 530205 www.brynteirion.co.uk