Crogen Estate

Change Language Wales UK

Yr Her Cadetiaid Crogen

Rydym yn gredwyr cryf mewn cyfrifoldeb cymdeithasol ar y cyd. Un o bleserau mawr Crogen yw bod yn gallu cynnal digwyddiadau sydd o fudd i'r gymuned leol ac yn dathlu cyflawniadau'r rhai sy’n ymdrechu i wella’r byd o'u cwmpas – yn lleol a chenedlaethol. Dyfeisiwyd Her Cadetiaid Crogen gan deulu  Robertson pan oedd Henry yn Uchel Siryf yn 2009. Mae'r Her wedi bod yn rhedeg am 3 blynedd ac fe'i cynlluniwyd i "ddatblygu hyder mewn pobl ifanc o fewn fframwaith tîm". Mae'n cynnwys gwaith cymunedol, codi arian i elusennau, gweithgareddau awyr agored a chwaraeon, lle caiff Cwpan y Frenhines Fictoria Cwpan ei dyfarnu i'r enillwyr cyffredinol. Cyflwynwyd y cwpan yn gyntaf i'r teulu i gydnabod ymweliad y Frenhines Fictoria a chyflawniadau busnes yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae'r Her yn cynnwys timau o luoedd arfog Gwynedd a Chlwyd, gwasanaethau brys ac o blith pobl ifanc sydd wedi dod o gefndiroedd difreintiedig. Yn ei hanfod, y syniad yw hyrwyddo gweithio er daioni fel tîm - math gwahanol o ddiwylliant gang - trwy gyfrwng yr Her Cadetiaid. O 2012, bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle i deithio i Nepal, gyda chyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gwaith cymunedol, yn amodol ar eu gallu i godi'r arian angenrheidiol. Heb gefnogaeth  ScottishPower Renewables, byddai digwyddiad hwn yn anodd ei redeg ar ei ffurf bresennol. Mae'n brosiect clasurol o gyfrifoldeb cymdeithasol ar y cyd lle y gall busnes, eiddo a'r sector cyhoeddus ddod at ei gilydd i helpu pobl ifanc.

Er mai dim ond yr adran Her Corfforol o'r digwyddiad sy’n agored i'r cyhoedd, mae adran Cymuned y digwyddiad ar nos Wener yr un mor bwysig. Mae pob tîm yn rhoi cyflwyniad 15 munud ar brosiect y maent wedi gweithio arno o fewn eu cymuned yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'n rhaid iddynt ddangos i banel o feirniaid sut mae eu prosiect wedi bod o fudd i'r gymuned ac iddynt hwy eu hunain, sut y bu iddo godi proffil pobl ifanc yn y gymuned, sut y bu iddyn nhw arddangos eu sgiliau arwain unigol o fewn y tîm ac, yn olaf, beth wnaethon nhw ei wneud yn ymarferol i gwblhau eu prosiect.

Mae'r diwrnod Her, Sadwrn, yn dod i ben gyda seremoni wobrwyo yn cynnwys yr holl dimau: rhoddir gwobrau ar gyfer y cyflwyniad cymuned, pob un o'r sialensiau tîm corfforol, y twrnamaint pêl-droed ac mae'r enillwyr cyffredinol yn derbyn y Cwpan Fictoria. Mae yna hefyd wobr i’r tîm sy'n dangos yr agwedd a’r brwdfrydedd gorau wrth ymgymryd â’r heriau. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.crogenchallenge.com